Cliëntenraad

Cliëntenraad Huis ter Leede: kritisch en meedenkend!

De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten. Dit zijn:

  • bewoners van Huis ter Leede (Smaragd en Parel);
  • iedereen die te maken heeft met zorg- en dienstverlening vanuit Huis ter Leede.


In Huis ter Leede kan iedereen vertegenwoordigd worden in de cliëntenraad. Om als inspraakorgaan goed te kunnen functioneren moeten er voldoende bewoners, cliënten, familieleden of andere vertegenwoordigers bereid zijn om zitting te nemen in de raad. Wie zicht heeft op de dagelijkse gang van zaken in de zorg, gevoel heeft voor samenwerking en bereid is tot overleg, kan een bijdrage leveren aan het werk van de cliëntenraad.

Middels de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) heeft de cliëntenraad een rechtspositie. Op grond van dit recht wordt de cliëntenraad door de bestuurder om advies gevraagd over uiteenlopende zaken, zoals wijzigingen van de doelstelling of grondslag van de instelling, het aangaan van samenwerking met andere organisaties, bindende voordracht van een lid voor de Raad van Toezicht, een fusie, de begroting of de zorgvisie. Maar er wordt ook advies gevraagd bij wijzigingen of algemeen beleid ten aanzien van voedingsaangelegenheden, veiligheid, hygiëne, geestelijke verzorging, recreatie en ontspanning en kwaliteit van zorg.

De cliëntenraad komt maandelijks bijeen. Daarnaast vindt overleg plaats tussen de voorzitter van de cliëntenraad en de bestuurder.
U kunt de cliëntenraad bereiken via Huis ter Leede, t.a.v. de cliëntenraad, Oranjehof 2, 4141 GC  Leerdam of clientenraad@huisterleede.nl

Model Medezeggenschapsregeling

Cliëntenraden en zorgbestuurders moeten volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) op 1 januari 2021 een medezeggenschapsregeling hebben opgemaakt. De bestuurder van Huis ter Leede en de cliëntenraad hebben hieraan voldaan.

Lees hier de Wervingsbrief van de cliëntenraad

Lees hier de Nieuwsbrief cliëntenraad van april 2024

Lees hier de Nieuwsbrief cliëntenraad van december 2023

Lees hier de Nieuwsbrief cliëntenraad van juli 2023

Lees hier de Nieuwsbrief cliëntenraad van maart 2023