Organisatie

Huis ter Leede is een protestants-christelijke woonzorgorganisatie in Leerdam. Wij bieden wonen met zorg aan 49 mensen met dementie (psychogeriatrie, PG) en aan 38 mensen met somatische (lichamelijke) klachten, dagbesteding, tijdelijke opvang en hospicezorg in Leerdam. Verder biedt Huis ter Leede individuele begeleiding, wijkverpleging, huishoudelijke ondersteuning en alarmering in de regio Vijfheerenlanden, Molenlanden en Gorinchem. Dit verschilt per dienst.
Volwassenen van alle leeftijden kunnen bij ons terecht voor kortdurende of langdurige zorg. Bij Huis ter Leede zijn ruim 350 medewerkers en 150 vrijwilligers betrokken. Onze protestants-christelijke identiteit dragen wij zoveel mogelijk uit in onze dienstverlening.

Missie, visie, kernwaarden

Onze missie

Huis ter Leede draagt vanuit een actieve protestants-christelijke houding bij aan een waardevol leven voor kwetsbare mensen. Met een uitgebreid pakket aan diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn ziet Huis ter Leede het als haar verantwoordelijkheid om met ontferming en betrokkenheid bij te dragen aan het welbevinden van hen die zorg nodig hebben.

Onze visie

De protestants-christelijke levensbeschouwing is voor ons de inspiratiebron en gids voor ons werk. Onze zorg richt zich op heel de mens: lichaam, geest en ziel. Onze bewoners en cliënten krijgen daarom onze oprechte zorg en aandacht. Wij bieden veilige, persoonsgerichte en verantwoorde zorg. Wij hebben oog voor hun welzijn en welbevinden en wij helpen hen om zo waardevol mogelijk te leven. Ook in de laatste levensfase willen wij er voor onze bewoners en cliënten zijn.

Wij zorgen ervoor dat onze bewoners en cliënten zich bij ons thuis voelen en doen er alles aan om aan hun wensen tegemoet te komen. Wij zijn dankbaar voor de onmisbare hulp die vrijwilligers en mantelzorgers daarbij bieden. Wij geloven dat we schepselen van God zijn, dat God naar ons omziet en dat wij ook van God afhankelijk zijn in ons leven. Dit dragen wij actief en betrokken uit naar onze bewoners, cliënten, hun naasten, onze medewerkers en vrijwilligers.

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Wij steunen hun professionele en persoonlijke ontwikkeling door het bieden van opleidingsmogelijkheden en hebben ook oog voor hun gezondheid, vitaliteit en welzijn. Wij werken vanuit professionele kaders, gericht op zelfstandige taakvervulling, effectieve zorg, continuïteit en duurzaamheid.

Onze medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid, geven elkaar en het management constructieve feedback, bedenken creatieve oplossingen en zijn proactief. Uiteraard vormen onze financiële middelen ook ons kapitaal, wij willen een financieel gezonde organisatie zijn.

Als organisatie realiseren wij de voorwaarden voor kwalitatieve en veilige zorg, bieden goed werkgeverschap dat kansen biedt voor onze medewerkers en onderhouden duurzame relaties met onze omgeving. Wij vinden het belangrijk om de zorg samen met andere organisaties in een netwerk te leveren en om samen te werken aan innovatie

Onze kernwaarden

– waardevol;
– betrokken;
– verantwoordelijk.

Onze grootste cultuurwaarde, is onze protestants-christelijke identiteit.

Geschiedenis

Huis ter Leede is opgericht door kerken in Leerdam en omstreken. Deze zijn nog steeds vertegenwoordigd in de identiteitscommissie. Maarten van Buuren heeft in 1966 een idee voor een bejaardenhuis in Leerdam. Hij vertelt dit aan de Hervormde Diaconie Leerdam en de Stichting Nederlands Hervormde Gezinszorg De Vijfheerenlanden. Er wordt toestemming gegeven voor 100 tot 150 bedden. Op 9 maart 1967 vindt de 1e bijeenkomst plaats met ds. S.W. Verploeg. Hij leest psalm 127: Wanneer de Heere het huis niet bouwt, is al het metselwerk ten spijt – de opbouw niets dan ijdelheid. De overige Nederlands Hervormde kerken in de regio worden erbij betrokken, die ook in Gezinszorg/Vijfheerenlanden zitten. Ook andere kerken worden betrokken en zo wordt het interkerkelijk. Gekozen wordt voor architect Bakker van bureau Postma Rotterdam.

Op 23 augustus 1968 wordt de stichtingsakte getekend bij notaris Okkens in Leerdam. Op 3 januari 1973 slaat burgemeester Den Hollander de 1e paal en wordt gestart met de bouw van Huis ter Leede en 58 flatwoningen/aanleunwoningen (oude Rondas). Op 29 november wordt het hoogste punt bereikt. Op 16 januari 1974 wordt directeur Van ’t Veer benoemd per 1 mei tot 1988. In augustus maken 30 personeelsleden met zijn allen de nieuwbouw schoon. Op 27 februari 1975 vindt de officiële opening plaats door burgemeester Den Hollander. Met de onthulling van het wandkleed: Dat Uw ogen open zijn over dit huis, dag en nacht. In 1988 treedt directeur Van Hemert aan. In 1992 is de naastgelegen flat De Beukelaar klaar. 23 augustus 1993 wordt het 25-jarig bestaan gevierd.

Het is heus niet zo dat iedereen hier met de psalmen Davids op de lippen loopt, maar het christelijke element zit door alles heen geweven.

Uitspraak toenmalig bestuurslid mw. Van Wageningen

Daarna wordt de nieuwe Rondas gebouwd. In 2013 treedt de heer Kees Schetters aan als directeur.Rond 2000 is het gebouw op Eiland 1 gerenoveerd. In 2019 wordt gestart met een nieuw gebouw voor Huis ter Leede dat past bij de huidige eisen van de zorg, op de plek van het oude Emmahuis. De eigenaar is de landelijke woningcorporatie Woonzorg Nederland, de architect Fame en aannemer Stout. In 2022 vond de verhuizing plaats naar Oranjehof 2 in Leerdam.

Raad van Bestuur

Het bestuur van Huis ter Leede is geregeld via het Toezicht-model. Dat betekent dat de Raad van Bestuur het beleid bepaalt, de beslissingen neemt en leiding aan de uitvoering van dat beleid geeft. De Raad van Bestuur bij Huis ter Leede bestaat uit één persoon: de directeur/bestuurder. Zij geeft leiding aan de managers en staffunctionarissen.

Bestuurder

De bestuurder sinds 1 juni 2023 is Patricia Vermeulen. Zij volgt hiermee Kees Schetters op.

Bestuursverslag en jaarrekening

Hoe ging het met Huis ter Leede in 2022? De belangrijkste ontwikkelingen hebben we vastgelegd in het Bestuursverslag. We doen dit om ons naar de maatschappij te verantwoorden en betrokkenen inzicht te geven in het reilen en zeilen van Huis ter Leede.

Bestuursverslag 2022
Jaarverslag Raad van Toezicht 2022
Jaarverslag Cliëntenraad 2022
Jaarverslag Verpleegkundige AdviesRaad 2022
Jaarverslag Ondernemingsraad 2022
Jaarverslag identiteitscommissie 2022
Jaarrekening 2022

Raad van Toezicht

Het toezicht op Huis ter Leede wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Deze heeft als belangrijkste taken:

  • Werkgever van de directeur/bestuurder. Benoemt en ontslaat directie, stelt het salaris vast, houdt functioneringsgesprekken met hem.
  • Fungeert als klankbord voor de directeur.
  • Bewaking van beleid. Is het beleid van de directeur/bestuurder overeenkomstig met de doelstellingen van Huis ter Leede?
  • Verlenen van goed- of afkeuring van voorgenomen besluiten van de directeur/bestuurder, zoals opgenomen in de statuten. Zoals besluiten over het vaststellen van het jaarplan en begroting, beleidsplan, jaarrekening.

In de reglementen van Bestuur en van Toezicht staat uitgebreid beschreven wat de verantwoordelijkheden van de directie en Raad van Toezicht zijn.

De Raad van Toezicht in Huis ter Leede bestaat uit 5 leden; Zij hebben zitting op voordracht van kiesgroepen namens de participerende kerken in de Stichting, één lid is voorgedragen door de cliëntenraad en één lid heeft zitting op voordracht van de ondernemingsraad. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

dhr. J. Heijstek         voorzitter
dhr. L. Voogt            vice-voorzitter
dhr. C. Verweij         lid
mw. A. Noorthoek    lid
vacant                        lid

Tevens beschikt de organisatie over een remuneratiecommissie, bestaande uit: dhr. J. Heijstek en dhr. L. Voogt. De werkzaamheden en bevoegdheden van deze commissie zijn vastgelegd in het Remuneratiereglement.

Auditcommissies

In Huis ter Leede is een auditcommissie actief. Dit is een subcommissie van de Raad van Toezicht, gericht op het gebied van financiële zaken zoals de jaarrekening, begroting en investeringen. Betreffende leden verdiepen zich extra in deze zaken en bespreken ze met de bestuurder en het hoofd bedrijfsbureau en de controller. Zij nemen geen besluiten, maar adviseren de voltallige Raad van Toezicht.

Er is ook een auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. Deze heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen inzake de kwaliteit en veiligheid van zorg voor cliënten en bewoners met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders.

Toezichtplan

De Raad van Toezicht van Huis ter Leede heeft een toezichtplan opgesteld, waarin is beschreven hoe zij toezicht willen houden op Huis ter Leede van 2022 tot 2026.

Het toezichtplan beschrijft het Waarom – Hoe – Wat van de Raad van Toezicht. Het toezichtplan is het resultaat van een evaluatieproces binnen de Raad van Toezicht en van een dialoog met de voormalig bestuurder. Het toezichtplan is bovenal een werkdocument. Maatschappelijke opvattingen wijzigen en de organisatie ontwikkelt zich. De ambities van de Raad van Toezicht staan in een directe relatie met deze ontwikkelingen. De Raad van Toezicht zal het toezichtplan daarom ieder jaar evalueren, toetsen en waar nodig aanscherpen.

Toezichtplan Huis ter Leede versie definitief 24 mei 2022.pdf

Medezeggenschapsraden

Bij Huis ter Leede zijn de volgende medezeggenschapsraden betrokken:
– Verpleegkundige Advies Raad
– Ondernemingsraad
– Cliëntenraad
– Identiteitscommissie

Organogram

Hier komt binnenkort ons organogram.

Zorg Alliantie Rivierenland (ZAR)

Huis ter Leede werkt zoveel mogelijk samen met de protestants-christelijke zorgorganisaties Anker Kesteren, ’t Slot Gameren en Wittenbergzorg Haaften op het gebied van personeelszaken, ICT, inkoop en financiën. Dit doen wij onder de naam Zorgalliantie Rivierenland, samen ondersteunend in christelijke ouderenzorg.

Hoe is het zo gekomen?

In 2019 werden de eerste gesprekken gevoerd tussen de vier organisaties om te verkennen of en hoe een samenwerkingsverband de organisaties verder zou helpen met de toekomstbestendigheid. Nu is er een gezamenlijk strategisch meerjarenplan, de raden hebben een positief advies gegeven en er is een samenwerkingsovereenkomst (convenant) getekend.

Door samen te werken op de secundaire processen, willen de organisaties de kwaliteit en continuïteit van de ondersteunende diensten versterken en de medewerkers in het primaire proces ontzorgen. Voorwaarde voor de samenwerking is dat elke organisatie de eigen identiteit en eigenheid kan behouden, want de kracht ligt juist in de lokale verankering in dorpen en kerken. De organisaties staan zo sterker in de toekomst.