..zorg(t) voor iedereen

Stichting Vrienden van Huis ter Leede

De "Vrienden"

Een "Vriend" is iemand die beseft wat het belang van een stukje extra zorg betekent. Dit wordt mogelijk gemaakt door een geldelijke bijdrage die Huis ter Leede in staat stelt dát stukje extra te geven die het wonen in het complex veraangenaamd. De Stichting "Vrienden van Huis ter Leede" werft actief vrienden die jaarlijks (of eenmalig) een donatie willen doen. Met de verkregen financiële middelen is het bestuur in staat Huis ter Leede te ondersteunen tot het in stand houden van een optimaal woon- en leefklimaat en draagt het bij in het ontwikkelen van activiteiten voor het welzijn van de cliënten.

Doelstelling

De doelstelling van de "Vrienden" citeren we uit de statuten van de stichting:

Het bijeenbrengen van middelen, die nodig zijn ter verbetering van de leefomstandigheden, verhoging van de levensvreugde en het welzijn van de bewoners in ons verzorgingshuis “Huis ter Leede”.

Beleidsplan

De stichting wenst haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van gelden via alle openstaande wettelijke middelen. Uitgangspunt bij de besteding van de middelen is dat geen zaken ondersteund worden, die uit de exploitatie bekostigd kunnen worden of waarvoor subsidie kan worden verkregen. 

Bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 leden.

Alles wordt geregeld en altijd verzorgd door het bestuur en zo nodig met hulp van vrijwilligers.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter dhr. R.A. Muller
Secretaris dhr. J.C. van Wijk
Penningmeester dhr. J. van Brenk
Lid mw. L.W. van Est-Versteeg

Beloningsbeleid

Geen van de leden van het bestuur of vrijwilligers ontvangt hiervoor beloning c.q. vergoeding in welke vorm dan ook.

Wat doen wij en waarom kunnen wij dat doen?

Onze inkomsten c.q. ons vermogen wordt (volgens onze acte van oprichting) gevormd door: Subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en verder alle andere verkrijgingen en baten.

Hierbij wordt nog vermeld dat wij een ANBI-inschrijving hebben bij de belastingdienst onder nummer 802492563.

Wanneer wij dit zo lezen dan lijkt het of wij zelf niets doen ter verkrijging van geldmiddelen. Wij hebben op dit moment donateurs en zaken die wel geld opbrengen zoals verzorgen van activiteiten en verkopingen indien dit kan worden gedaan. Het meeste geld dat wij ontvangen is wel van de donateurs en gulle gevers die achter onze stichting staan.

Wat hebben wij gedaan?

In al die jaren hebben wij aanschaffingen gedaan voor het welzijn van onze stichting. Wij zullen er enkele noemen waaruit blijkt wat wij doen, zonder tijdstippen of bedragen te noemen. Bijvoorbeeld:

 • Fietslabyrint
 • Beamer, filmscherm en AV-installatie voor recreatiezaal;
 • 100 psalm/gezangen boeken met groot lettertype;
 • Tovertafel
 • Elektronisch bingospel;
 • Koersbal set;
 • Bijdragen kerktelefonie;
 • Picknicktafel en banken op terras;
 • Gasfornuizen voor dagopvang en verpleegafdeling;
 • 2 kookplaten voor 't Anker;
 • Apparatuur voor geheugentraining op 't Anker;
 • Verder nog meerdere aanschaffingen die wat kleiner zijn.
 • Eigenlijk te veel om op te noemen qualtaa

Resultaat
De financiële verantwoording (dit is de staat van baten en lasten met toelichting) over boekjaar 2019 kunt u hier inzien.

Wat zouden wij nu nog willen?

Op de eerste plaats meerdere donateurs om geld binnen te krijgen om dergelijke hiervoor genoemde zaken te kunnen blijven doen. Juist in deze tijd waarin op dit gebied van zorg van alles wordt teruggedraaid en waarop alleen maar bezuinigd wordt, zouden dergelijke inkomsten steeds meer nodig zijn en worden.

 

 

 

 

Wie kan vriend worden?

• Eigenlijk iedereen!
• Familie, vrienden en kennissen van bewoners en natuurlijk de bewoner zelf
• Inwoners van de gemeente Leerdam, Lingewaal of daarbuiten
• Ook bedrijven zijn van harte uitgenodigd
• Diaconieën van kerken
• Tevens wordt de stichting regelmatig opgenomen in een testament.

Hoe wordt u een vriend?

Dit is zeer eenvoudig. U kunt onderstaand digitaal formulier invullen of het aanmeldingsformulier uitprinten, invullen en versturen. Wij nemen daarna spoedig contact met u op.

Ontvangt u het aanmeldingsformulier liever per post? Deze kunt u aanvragen bij onze receptie: 0345-614241 of info@huisterleede.nl.

Ja, ik word Vriend van Huis ter Leede

Uw contactgegevens
Uw e-mailadres wordt niet verstrekt aan derden.
Relatie met Huis ter Leede
Ik steun Huis ter Leede met
Dank voor uw steun!

Wij zijn u dankbaar voor uw steun aan Huis ter Leede!
Mede door uw bijdrage maakt u het mogelijk dat onze bewoners dagelijks professionele en persoonlijke zorg ontvangen!
Bovendien kunnen onze medewerkers zich dankzij uw steun verder ontwikkelen in hun vakgebied.

Vrienden Huis ter Leede