..zorg(t) voor iedereen

2 leden RvT

Huis ter Leede is een protestants-christelijke zorgorganisatie, met een woonzorgcentrum in Leerdam en steunpunten van waaruit wijkverpleging wordt geleverd in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Rivierenland en Vijfheerenlanden.

De Protestantse Interkerkelijke Stichting Huis ter Leede zoekt:

Twee leden Raad van Toezicht (m/v)

Huis ter Leede is een stichting met een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit representanten van de participerende kerken in de Stichting en op voordracht van de cliëntenraad en de ondernemingsraad of de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter en de secretaris. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de doelen van strategie en beleid, de resultaten en prestaties van de zorg, de zorginstelling en het zorgbedrijf in algemene zin te kunnen beoordelen. De leden zetten gezamenlijk hun ervaring en deskundigheid in om de taken van de Raad van Toezicht goed te kunnen uitvoeren. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur werken volgens de principes van de Governancecode Zorg.

De geschikte kandidaat:

 • Heeft affiniteit met het zorgproces.
 • Kent de zorgsector en de landelijke en regionale ontwikkelingen.
 • Heeft inzicht in het bestuurlijk functioneren van zorgorganisaties.
 • Heeft specifiek kennis van zorg en/of HRM.
 • Heeft affiniteit met de rol van toezichthouder.
 • Weet met hoge betrokkenheid voldoende distantie op te brengen om een toetsende en adviserende rol in te vullen.
 • Heeft verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Heeft het vermogen grote lijnen in de gaten te houden.
 • Kan middels beperkte informatie tot een onafhankelijk oordeel komen.
 • Beschikt over de communicatieve vaardigheden om in dialoog met de directie tot een uitwisseling van ideeën en standpunten te komen.
 • Heeft bij voorkeur een netwerk in de kerkelijke en/of maatschappelijke en/of politieke omgeving.
 • Woont bij voorkeur in het verzorgingsgebied van Huis ter Leede.
 • Is belijdend lid van een van de kerkgenootschappen die zich verbonden weten met Huis ter Leede.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad hebben kandidaten met deskundigheid op het gebied van personeelszaken, bedrijfsorganisatie en/of de zorg de voorkeur. De benoemingsperiode geldt voor een periode van vier jaar en kan maximaal eenmaal verlengd worden. Gemiddeld zevenmaal per jaar komt de Raad ter vergadering bijeen. De leden ontvangen een vergoeding conform de WNT.

Hebt u interesse? Stuur uw schriftelijke sollicitatie inclusief CV vóór 25 oktober a.s. naar Huis ter Leede,
t.a.v. RvT / dhr. P.A. Huijsman, Eiland 1, 4143 EN  Leerdam of per e-mail: yvonne.kazen@huisterleede.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. P.A. Huijsman, voorzitter selectiecommissie RvT,
tel. 06 22 86 39 31 (na 18.00 uur).

Wij hopen de gesprekken voor eind 2020 te hebben afgerond. Een kennismakingsgesprek met de bestuurder en vertegenwoordigers van de cliëntenraad, ondernemingsraad en de identiteitscommissie maakt deel uit van de procedure.

Voor deze twee leden geldt dat één op voordracht van de ondernemingsraad en één op voordracht van de cliëntenraad zitting zal nemen in de Raad van Toezicht. Hiermee zullen betreffende raden moeten instemmen.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt NIET op prijs gesteld.