..zorg(t) voor iedereen

Informatie

Huis ter Leede heeft een ondernemingsraad (OR). Een OR is belangrijk omdat zij de vertegenwoordiging is van de medewerkers en een stem heeft in bepaalde zaken die invloed kunnen hebben op het functioneren van werknemers en werkgevers.

De OR wil een zo breed mogelijke afspiegeling van Huis ter Leede zijn en streeft er naar uit alle disciplines een vertegenwoordiger te hebben. In haar visie en missie geeft de OR weer waarvoor zij staat.

Visie

De ondernemingsraad van Huis ter Leede als climate control van de organisatie:

  • aanvoelen van wat er leeft in de organisatie;
  • het creëren van een klimaat voor medewerkers waarin zij kunnen doen waar zij goed in zijn (tijd, ruimte en competenties);
  • bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers zijn in evenwicht met elkaar;
  • medewerkers moeten invloed kunnen uitoefenen op hun werk(omstandigheden);
  • medewerkers voelen zich erkend en herkend door Huis ter Leede;
  • medewerkers krijgen mogelijkheden zich verder te ontwikkelen..

Een concrete en daadwerkelijke inbreng van medezeggenschap bevordert het goed functioneren van de organisatie en moet leiden  tot consistent beleid op het gebied van zorg, innovatie en personeel.  

Missie

De ondernemingsraad van Huis ter Leede heeft een eigen missie: zij staat voor een stabiele toekomstgerichte organisatie.

De ondernemingsraad wil fungeren als een betrouwbare, betrokken en transparante overlegpartner van de directeur/bestuurder waarbij voortdurend gekeken wordt naar de balans tussen het collectieve belang van medewerkers en het organisatiebelang. De OR vergadert 1x per maand. Ook de directeur/bestuurder is gedeeltelijk aanwezig bij de OR-vergaderingen om de gang van zaken door te spreken.

Voor vragen of aanvullende informatie kun je ons op meerdere manieren bereiken: 

Per mail
Stuur een e-mail naar de OR:
ondernemingsraad@huisterleede.nl

Persoonlijk
Spreek één van de OR-leden gewoon aan op het werk.

OR