..zorg(t) voor iedereen

Toezicht en Bestuur

Het bestuur van Huis ter Leede is geregeld via het Toezicht-model.

Dat betekent dat de Raad van Bestuur het beleid bepaalt, de beslissingen neemt en leiding aan de uitvoering van dat beleid geeft. De Raad van Bestuur bij Huis ter Leede bestaat uit één persoon: de directeur/bestuurder. Hij geeft leiding aan de managers en staffunctionarissen.

Raad van Toezicht
Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Deze heeft als belangrijkste taken:

  • Werkgever van de directeur/bestuurder (benoemt en ontslaat directie, stelt het salaris vast, houdt functioneringsgesprekken met hem).
  • Fungeert als klankbord voor de directeur.
  • Bewaking van beleid: Is het beleid van de directeur overeenkomstig met de doelstellingen van Huis ter Leede.
  • Verlenen van goed- of afkeuring van voorgenomen besluiten van de directie, zoals opgenomen in de statuten (zoals besluiten over het vaststellen van het jaarplan en begroting, beleidsplan, jaarrekening).

In de reglementen van Bestuur en van Toezicht staat uitgebreid beschreven wat de verantwoordelijkheden van de directie en Raad van Toezicht zijn.

De Raad van Toezicht in Huis ter Leede bestaat uit 5 leden; Zij hebben zitting op voordracht van kiesgroepen namens de participerende kerken in de Stichting, één lid is voorgedragen door de cliëntenraad en één lid heeft zitting op voordracht van de ondernemingsraad.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

 dhr. J. Heijstek  voorzitter
 dhr. L. Voogt  vice-voorzitter
 dhr. C. Verweij  lid
 mw. A. Noorthoek  lid
 vacant  lid

Auditcommissies
In Huis ter Leede is een auditcommissie actief. Dit is een subcommissie van de Raad van Toezicht, gericht op het gebied van financiële zaken zoals de jaarrekening, begroting en investeringen. Betreffende leden verdiepen zich extra in deze zaken en bespreken ze met de bestuurder en het hoofd economische en administratieve dienst (HEAD). Zij nemen geen besluiten, maar adviseren de voltallige Raad van Toezicht.
Er is ook een auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid.

Toezichtplan
Als Raad van Toezicht van Huis ter Leede hebben wij een toezichtplan opgesteld, waarin is beschreven hoe we toezicht willen houden op Huis ter Leede in de vier jaren 2022-2026.

Het toezichtplan beschrijft het Waarom – Hoe – Wat van ons als Raad van Toezicht. Het toezichtplan is het resultaat van een evaluatieproces binnen de Raad van Toezicht en van een dialoog met de bestuurder. Het toezichtplan is bovenal een werkdocument. Maatschappelijke opvattingen wijzigen en de organisatie ontwikkelt zich. De ambities van de Raad van Toezicht staan in een directe relatie met deze ontwikkelingen. De Raad van Toezicht zal het toezichtplan daarom ieder jaar evalueren, toetsen en waar nodig aanscherpen.

Toezichtplan Huis ter Leede versie definitief 24 mei 2022.pdf

  

Directie

De directeur/bestuurder is dhr. drs. C.J.M. (Kees) Schetters. Hij werkt al vanaf 1975 in de gezondheidszorg.
In het begin van zijn carrière heeft hij gewerkt in verschillende ziekenhuizen in Raamsdonksveer, Middelburg en Utrecht. Daarna heeft hij eind jaren '90 de overstap gemaakt naar de ouderenzorg. Hij is achtereenvolgens directeur geweest van verpleeg- en verzorgingshuizen met thuiszorg, in Utrecht, Wageningen en Doetinchem.

Hij heeft, na de Voortgezette Opleiding Gezondheidszorg in Nijmegen, gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam heeft hij de Masterclass gevolgd. Enige jaren geleden sloot hij het Stolte Advanced Programme af aan de Universiteit van Tilburg.

Hij is geboren in 1956 en woont met zijn vrouw in Wageningen. Verder is hij actief lid van de ABC-gemeente Salem in Wageningen.

Bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Huis ter Leede 0345-614241 of via e-mail.

Accreditatie
Sinds 2017 is dhr. Schetters geaccrediteerd door de beroepsvereniging NVZD. In januari 2022 is hij opnieuw geaccrediteerd

Toezicht en Bestuur