..zorg(t) voor iedereen

Bestuur

Het bestuur van Huis ter Leede is geregeld via het Toezicht-model.

Dat betekent dat de Raad van Bestuur het beleid bepaalt, de beslissingen neemt en leiding aan de uitvoering van dat beleid geeft. De Raad van Bestuur bij Huis ter Leede bestaat uit één persoon: de Directeur-Bestuurder, of meestal alleen Directeur of Directie genoemd. Hij geeft leiding aan de managers en staffunctionarissen, die deel uitmaken van het Management-Overleg.

Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. Deze heeft als belangrijkste taken:

  • Werkgever van de Directeur (benoemt en ontslaat Directie, stelt het salaris vast, houdt functioneringsgesprekken met hem);
  • Fungeert als klankbord voor de Directeur;
  • Bewaking van beleid: Is het beleid van de Directeur overeenkomstig met de doelstellingen van Huis ter Leede;
  • Verlenen van goed- of afkeuring van besluiten van de Directie, zoals opgenomen in de statuten (zoals besluiten over het vaststellen van het jaarplan en begroting, beleidsplan, jaarrekening)

In de reglementen van Bestuur en van Toezicht staat uitgebreid beschreven wat de verantwoordelijkheden van de Directie en Raad van Toezicht zijn.

De Raad van Toezicht in Huis ter Leede bestaat uit 5 leden; Zij hebben zitting op voordracht van kiesgroepen namens de participerende kerken in de Stichting, één lid is voorgedragen door de Cliëntenraad en één lid heeft zitting op voordracht van de Ondernemingsraad.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

 dhr. B. van Doorn  voorzitter
 dhr. M. Vermeulen  vice-voorzitter / secretaris
 dhr. D. van  Bodegraven  lid
 dhr. P. Huijsman  lid
 mw. J. Sanders  lid

Directie

De directeur-bestuurder is dhr. drs. C.J.M. (Kees) Schetters. Hij werkt al vanaf 1975 in de gezondheidszorg.
In het begin van zijn carrière heeft hij gewerkt in verschillende ziekenhuizen in Raamsdonksveer, Middelburg en Utrecht. Daarna heeft hij  eind jaren 90 de overstap gemaakt naar de ouderenzorg. Hij is achtereenvolgens directeur geweest van verpleeg- en verzorgingshuizen met thuiszorg, in Utrecht, Wageningen en Doetinchem.

Hij heeft na de Voortgezette Opleiding Gezondheidszorg in Nijmegen, Gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam de Masterclass gevolgd.

Hij is geboren in 1956, hij is getrouwd en woont met zijn vrouw in Wageningen. Verder is hij actief lid van de ABC-gemeente Salem in Wageningen.

Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Huis ter Leede 0345-614241 of via email.

Accreditatie
In 2016 heeft de heer Schetters zich onder meer bezig gehouden met accreditatie van bestuurders in de zorg, geregeld door de beroepsvereniging NVZD. Hij begon met de Stolte opleiding universiteit Tilburg en intervisie via Movimento. Intussen heeft hij het accreditatiegesprek met 2 auditoren van de NVZD gehad. Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat de heer Schetters geaccrediteerd is. Hij zal zich ook laten coachen in 2017.

Dit alles is nu nog vrijblijvend maar naar verwachting wordt dit verplicht. Bestuurders worden hierbij getoetst op integriteit, zelfreflectie, extern exposure en lerend vermogen. Bestuurders in de zorg hebben een tijd een negatief imago gehad. Alleen zijzelf kunnen aantonen dat een dergelijk beeld onjuist is en onterecht afbreuk doet aan hun dagelijkse inspanning om goede zorg te geven, goed personeelsbeleid te voeren en hun maatschappelijke rol in te vullen. Daarnaast is een dergelijke toets een stimulans om scholing en intervisie te volgen. Daarom is de heer Schetters aan dit accreditatietraject begonnen. Enkelen hebben hem geholpen door de 360 graden feed back in te vullen, waarvoor zijn dank.

Bestuur